zine20

Alice Evermore & Patrick Merckaert Artificial Gravity

alligatorzine | zine
constant volume

"the air inside that chest is

jasmine," she said.

"like recalling a day

before I was born."

he turned and went

swimming in a pool

of cerebrospinal fluid.

she curled into a spheroid

and dreamed of blind

isometric green.

constant volume

"de lucht in die borstkas is

jasmijn," zei ze,

"zoals een vacuüm,

wat herinnert aan een dag

voor ik was geboren."

hij draaide zich om en ging

zwemmen in een bad

met cerebrospinaal vocht.

ze krulde zich tot een sferoïde

en droomde van een blind

isometrisch groen.subcritical

the inert current of blue

streaming along the medulla

tasted of citrus medica

and ferrum.

it moved stealthily up

and down his stairwell

through her body language

across the field

of vision.

it wavered between

the patio door

and the dihedral mirror,

whispering with supersonic flow:

"take me home burn".

subkritisch

de inerte loop van blauw

stromend langs het ruggenmerg

smaakte naar citrus medica

en ferrum.

het ging steels op

en neer in zijn trappenhuis

via haar lichaamstaal

over het gezichtsveld.

het aarzelde tussen

de terrasdeur

en de tweezijdige spiegel,

fluisterend in een supersonische vloed:

"take me home burn". *bilateral

when they were

enveloped together

beneath the vertex,

their quintessence

coincided.

they shifted into

affine symmetries

of one

another,

becoming oblique

in a 98.6° purr.

bilateraal

toen ze samen

onder de schedelkap

geborgen waren,

viel hun wezen

samen.

ze transformeerden tot

elkaars verwante

symmetrie,

en werden hellend

in een 98,6° gezoem.mass

echolalia from

space-time

inner space

sister spread

sound-waves

and earth

blue-purple

caverns and elsewhere

she is

the angel of the air.

she tells him she is not real.

massa

echolalie van

ruimte-tijd

innerlijke ruimte

zuster spreidde

klank-golven

en aarde

blauw-paarse

holtes en elders

ze is

de engel van de lucht.

ze zegt hem dat ze niet echt is.minor bird

she heard

radiopaque frequencies

and quicksilver,

drifting from the lea.

they leaked

like digital telepathy

into the penumbra

of the curved arcade.

mezzo-soprano signals

told them that

their in-betweeness

could not be

measured by matter.

paradisea minor

ze hoorde

ondoordringbare frequenties

en kwikzilver

van de weide drijven.

ze sijpelden

als digitale telepathie

de halfschaduw van

het gebogen gewelf binnen.

mezzosopraan signalen

maakten hen duidelijk dat

hun tussenin zijn

niet door materie

afgemeten kon worden.scalene

affixed to the ceiling, at 3:15 A.M.

they paused and

looked down from the images

floating within the aqueous humor.

"are we truly

finite," he wondered?

"will all that I am

come to a terminal point?"

she reached out

feeling the aerodynamics

around them.

"the answers are

electromagnetic," she said.

"they do not have eyes..."

scalenus

gefixeerd op het plafond om 03:15.

ze pauzeerden en

keken weg van de beelden

badend in de humor aquaeus.

"zijn we waarlijk

eindig," vroeg hij zich af

"zal alles wat ik ben

tot een eindpunt komen?"

ze stak de hand uit

en voelde de luchtstroming

rondom hen.

"de antwoorden zijn

elektromagnetisch," zei ze.

"ze hebben geen ogen..."Artificial Gravity is a collaboration between the author Alice Evermore and artist Patrick Merckaert. It is part of a projected publication by Isthmus Edities (Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven, The Netherlands). Isthmus Edities initiated the publication of a series of five books in limited edition, in which literature and graphic are combined. The first volume De dagen appeared in 2004 and has texts by Kreek Daey Ouwens and prints by Henk Visch.

Artificial Gravity is een samenwerkingsproject van de auteur Alice Evermore en beeldend kunstenaar Patrick Merckaert. Het maakt deel uit van een geplande uitgave van Isthmus Edities (Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven, Nederland). Isthmus Edities startte met de uitgave van een reeks van vijf boeken met een beperkte oplage, waarbij literatuur en grafische kunst gecombineerd wordt. Het eerste deel De dagen verscheen in 2004 en bevat teksten van Kreek Daey Ouwens en prenten van Henk Visch.

Nederlandse vertaling: Kurt Devrese

* Het Engelse 'take me home burn' is een term uit de ruimtevaart, waarbij de laatste fase van een Apollo-missie de 'take me home burn' werd genoemd.

Text © Alice Evermore

Images © Patrick Merckaert

www.alligatorzine.be | © alligator 2005