Via de synchroniciteit van een dialoog naar "het" koppel
(erector A - B = - C).

A. Opdracht
Het gebied dat bereikt moet worden door het buitenste veld is de waarde van de functie op uw omhulsel.
Dezelfde kwantiteiten voor de binnenste omtrekken.

B. De uitvoering
A en B kijken lachend in dezelfde richting, de Knack en de Morgen binnen handbereik.
A opent de mond: Academici en studenten zijn toch erg vertrouwd met de irrealiteit van het belachelijke.
B, schrander: Eigenaardig.
A, vuriger: Een futiele en pragmatische aanpak schijnt niemand in tegenspraak met de fundamentele benadering van _
B, tussen haakjes: Weinigen komen echt in het leven terecht. En terecht.
A, diep: Navorsingsprojecten.
B, minder diep: Aanwezigheid van uitgangspunten.
A, vervelend: De financiële stroom: bijeenbrengen + allocatie van middelen, investeren...
B, heeft het door: Een algemeen inzicht verschaffen dus op onkunde en onwetendheid door met mensen te werken.
A, verbluft: En wat is de rol van innovatie als voorwaarde voor afstandelijkheid door vijandigheid?
B, overeind: ! Er is een verschil tussen talent en geldigheidsdrang, het zich interessant willen maken.
A, afwijkend: Behalve sereniteit is alles aanvulling en aanleiding.
B, paaiend: Via bv. research.
A, met gesloten ogen, vermoeid: De kloof tussen het academisch- en bedrijfsmilieu?
B, berustend, bijna goedkeurend: Voor bijkomende informatie kan men zich nooit tot de handtekening wenden.

C. Besluit
De atomische redenatie.
Het antwoord is een consonant domein dat de relaties tussen de structuur der systemen en de algemene wetten tot het irrationele doordrijft.

[ONS FEUILLETON, Episode nr. 2, Force Mental 2, september - oktober 1982]

Via synchronicity of a dialogue towards "the" couple
(erector A - B = - C).

A. Mission
The area which has to be reached by the outer field is the value of the function on your shell.
The same quantities for the inner outlines.

B. Execution
A and B looking smiling in the same direction, a left and right wing magazine within reach.
A opens his mouth: But academics and students are familiar with the unreality of the absurd.
B, clever: Weird.
A, more fire: The futile and pragmatic tackle doesn't seem contradictory to anyone with the fundamental approach of _
B, by the way: Few enter life really. And really right!
A, deep: Research projects.
B, less deep: A presence of starting points.
A, boring: The financial stream: collection + allocation of means, investigate...
B, gets it: So, providing a general insight on impotence and ignorance by working with people.
A, astonished: And what is the role of innovation as a condition for keeping a distance by hostility?
B, standing up: ! There is a difference between talent and assertiveness, making oneself interesting.
A, deviating: Except for serenity, everything is filling up and motive.
B, appeasing: Via e.g. research.
A, with closed eyes, tired: The gap between the academic and management milieu?
B, being deposited, almost approving: For supplementary information one can never turn to the signature.

C. Conclusion
The atomic argument.
The answer is a consonant domain that is driving through the relations between the structures of the systems and general laws into unreality.

[ONS FEUILLETON, Episode no. 2, Force Mental 2, September -October 1982]

Alligatorzine22_4 | Urewut 4

This material is © Anne-Mie Van Kerckhoven

www.alligatorzine.be | © alligator 2006