Annalen der moraal:

1. Contact

I enjoy you. Mijn opperhuid heeft het evenwicht bereikt van uw cortex. Familiaire focus op voedsel. Uw gestalte voldoet. / Een hologram gelijk? / U schertst. Ik ben het echt. / Infantiele trekjes, hm? / Discomfort... Een directe stroom, vermoed ik. Eigenlijk een soort dissonantie. / Drinken, drugs, en eten. Foei! /
Ik belijd cybernetica X. Een correct gedrag aan de grondslag. Eén contractie van de bewuste spier en... mijn focus op uw gestalte.
Geen geestesverschijning, doch... geluk. Geen geluk, doch... een aangepast feedback mechanisme. Ik vlei me aan uw embryologische inductie, uw eidetische memorie. / Ach, ach, honger, laat me uw hustler zijn. / Enige inspanning. Vet. Erect. Correct.
Consonant en toch een uitdroging. Kritische periode. Convulsie. Desynchronisatie, decodering. / Uw EEG laat me koud. /
Filteren tot aan het evenwicht. Zinsverbijstering. /

Bipolair is het steeds maar weer. / De osmotische compositie van mijn bloed doet "click". Mijn circuit zit juist. Mijn gedachteveld staat op affectie. /

"Alternatieve gedragingen" lijkt op amputatie. / Automatie en afasie zijn er de nadelen van. Momenteel adapteert mijn cognitief proces; Antidepressie. Retrograde amnesie. / Accommodatie. /

Toepasselijke flashback:

Het was vroeger een adept van schouwgarnituren. Toen het zich dat ontnomen wist, is de chaos en de spiraalvormige beweging van aanstormende en terugwijkende richtingen voorgoed begonnen.
De innerlijke wanorde, waarvan het zich door troebele principes en omfloerste waarheden afgeschermd had, borrelde eerst op als vuil slijk, later als een geiser. Maar heter en langduriger. Ook onregelmatiger. En verdrong geleidelijk de zolang gekoesterde jeugd, onnozelheid, liet telkens alles vermoeider en verslaafder achter.
Elke zekerheid kletterde af als stenen schalen. Het bevond zich telkens bloter, helderder. Kwetsbaarder, te meer daar loutering door ouderdom verdrongen werd door een steeds scherper aura. Erger dan het scherpste mes.
Het ontdeed zich van afbeeldingen en idiomen, structuren en systemen, scheerde ze in hun algemeenheid af en stelde tenslotte schaterlachend nog slechts reeksen samen.

[ONS FEUILLETON, Episode nr. 4, Force Mental 4, januari - februari 1983]

Annals of morality:

1. Contact

I enjoy you. My epidermis has reached the equilibrium of your cortex. Familiar focus on food. Your figure is satisfactory. / Similar to a hologram? / You must be joking. I am real. / Infantile traits, hmm? / Discomfort... A direct stream, I presume. In fact, some sort of a dissonance. / Drinking, drugs and eating. Fie! /
I profess cybernetic X. Correct behavior as the ground rule. One contraction of the right muscle and... my focus on your figure.
No ghost image, but... happiness. No happiness, but an adapted feedback mechanism. I bask myself on your embryological induction, your eidetic memory. / Ah, ah, hunger. Let me please be your hustler. / Some effort. Fat. Erect. Correct. Consonant and yet a dry up. Critical period. Convulsion. Desynchronization, decoding. / Your EEG leaves me cold. /
Filtration until the equilibrium. Intoxication of the senses. /

Bipolar is it again and again. / The osmotic composition of my blood does "click". My circuit is right. My field of thought says affection. /

"Alternative behavior" resembles amputation. / Automation and aphasia are the disadvantages. At this moment my cognitive process is adapting; Anti-depression. Retrograde amnesia. / Accommodation ./

Appropriate flashback:

Earlier it was an adept of fireplace sets. When it felt this was taken away, chaos and spiral movement of assaulting and extincting directions started for good. Inner disorder, where from it masked itself by muddy principles and shrouded truths, first bubbled like silt, later as a geyser. But hotter and more lasting. More regularly too. And superseded step by step the so long preserved youth, stupidity; leaving everything behind more tired and addicted each time.
Every certainty clanged as a stone shell, off. It found oneself each time more nude, clearer, vulnerable, especially because chastening by age was cut out by an always sharper aura. Worse than the sharpest knife.
It stripped itself from images and idioms, structures and systems, shaving them off in their commonness and finally only composing series, roaring with laughter.

[ONS FEUILLETON, Episode no. 4, Force Mental 4, January - February 1983]

Alligatorzine22_3 | Urewut 3

This material is © Anne-Mie Van Kerckhoven

www.alligatorzine.be | © alligator 2006